Obchodné podmienky

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu vymyslimusli.sk


1.Základné údaje

Dodávateľ: Dušan Meňhár, Mikovíniho 15, 831 02 Bratislava, IČO: 47818808, DIČ: 1045834955, IČ-DPH: SK1045834955

Telefón: 0908 687 737

Email: info@vymyslimusli.sk

Číslo účtu: 4020310442/7500 - pre platbu prevodom


2. Vymedzenie pojmov

- predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu vymyslimusli.sk

- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala a následne objednala tovar

- tovar - produkty v ponuke internetového obchodu

- objednávka - na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru


3. Objednávka

Objednávka vzniká po skončení namiešania vymyslených müsli a na základe jej potvrdenia stlačením „hotovo“ alebo pri výbere hotových premyslených zmesí na internetovom obchode. Tovar nie je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Obrázky surovín majú len informatívny charakter.

Dodávateľ nezaručuje aktuálnosť surovín, v takomto prípade bude zákazník kontaktovaný a bude mu ponúknutá náhradná surovina alebo zmes. Ceny sú aktuálne v danom čase objednávania. Cena základu odzrkadľuje cenu tubusu, obalu a manipulačné poplatky. Ceny tovaru sú uvedené s 20% DPH a bez dopravy. Doprava je účtovaná až pri výbere dopravy. Objednávka po potvrdení je záväzná, a zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami, následne príde zákazníkovi email s potvrdením objednávky. Objednávky vybavené v čo najkratšom čase, najneskôr však do 4 pracovných dní.


4. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornova objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zruši objednávku alebo jej čas v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába a nevyhovuje mu náhradné riešenie. V takomto prípade bude neodkladne informova kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 4 pracovných dní.


5. Platba a doprava

Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa objednávky, podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru. A to bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho, alebo online platby kartou priamo na stránke.


Spôsob dopravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. A to:

- zaslanie Slovenskou poštou – doručenie do 3 pracovných dní a následné uloženie zásielky na pošte, cena po Slovensku 1,80 EUR.

- zaslanie ekologickým kuriérom - /Šancová - Krížna - Karadžičova - Olejkárska - Pribinova - Vajanského nábr. - Rázusovo nábr. - Staromestská - Štefánikova - Hlavná stanica - Pionierska - Jarošova - Bajkalská - Prístavný most - Einsteinova - Nový most - Bratislavský hrad - Mudroňova - Stará vinárska - SAV/ - cena 2,50 EUR, do 2 pracovných dní.

- zaslanie kuriérom – doručenie deň po expedícií tovaru na dané miesto, cena po Slovensku 3,90 EUR, do 3 pracovných dni.


Expedícia tovaru je na druhý deň, najneskôr do 4 dňa od objednania. Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizova vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry. Pri nákupe nad 1.000,- EUR na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.


6. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 4 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpeèuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), a popis obsahu ingrediencií v tubuse.


7. Trvanlivosť, záruka a reklamácia

Záručná doba na tovar je ohraničená dátumom spotreby na tubuse. Minimálna trvanlivosť na všetky suroviny je 2 mesiace, do 20°C – sucho a tma, uzavreté v tubuse. Müsli zmes takto uskladnená vydrží až 6 mesiacov. Obsah tubusu je možné uskladni v nádobe s uzatvárateľným viečkom.

Vymysli müsli je zárukou kvalitných surovín, individuálneho prístupu a dodržiavaním hygieny zo zákona. Naša spoločnosť nevie zaručiť a neberie zodpovednosť za výskyt prípadných škrupiniek, kôstok, stopy orechov, ktoré vznikli pri výrobe od výrobcu /dodaním surovín od tretej osoby/.


Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Reklamácia je uznateľná len v prípade ak müsli, sušené ovocie, oriešky alebo iné ingrediencie napadne pleseň, hniloba alebo škodcovia.

Kupujúci nahlási reklamáciu emailom s fotkami a následne bude reklamácia zhodnotená chyba.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradi náklady vzniknuté jej riešením. Reklamácia je vybavovaná v lehote do 30dní.


8. Dodržiavanie hygieny

Prevádzkovateľ internetového obchodu vymyslimusli.sk a dodávateľ spoločnosti Misch Masch sro vyhlasuje, že sú spracované, balené, skladované a prevážané podľa noriem Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, odbor Hygieny výživy a to:

-dodávateľ má oprávnenie podnika v tejto oblasti

-všetky osoby, ktoré majú prístup k surovinám, majú platný zdravotný preukaz

-je registrovaný na odbore Hygieny výživy podľa zákona


9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej èinnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, len vo výnimočných prípadoch. A to:

- tovar nie je na sklade /nechce náhradnú variantu/

- tovar nebol uhradený


Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzahujú nasledujúce podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu do 12hodín, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu

- tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie by poškodený ani použitý

- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, dokladu o kúpe

- tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.


10. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.Powered by D&G group, s.r.o